Tractament de la vegetació existent

En la majoria de casos, abans d’iniciar les obres, trobem elements vegetals preexistents als quals cal donar un tractament diferenciat segons el seu valor i intencions del projecte:

- Esporgues i Protecció dels elements vegetals que es volen conservar al lloc on son.
- Trasplantaments d’elements vegetals que es volen conservar però que cal desplaçar dins o fora de l’àmbit de l’obra.
- Tales  d’exemplars arboris existents que no interessa conservar i destoconat del sistema radicular.
- Esbrossada de vegetació herbàcia i arbustiva amb mitjans mecànics.

  • trasplantament grans exemplars
  • trasplantament palmeres
  • formació pa de terra 1
  • formació pa de terra 2