Acreditacions

Política de Qualitat i Mediambient

Annex II - Política de Qualitat i Medi Ambient  gener 2018

Sistema de qualitat segons norma ISO 9001:2015

Per les activitats de “prestació de serveis de jardineria, restauració paisatgística i instal·lacions de reg”. Certificat norma ISO 9001:2015.

Sistema de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2015

Per les activitats de “prestació de serveis de jardineria, restauració paisatgística i instal·lacions de reg”. Certificat norma ISO 14001:2015.

Inscrita com a Empresa de Serveis en el "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado"

Amb la classificació en el Grup, Subgrup i Categoria:

O-06-d: O Servicios de conservación y mantenimiento de muebles inmuebles - 06 Conservación y mantenimiento de montes y jardines

Inscrita com a Empresa d'Obres en el "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado"

Amb la classificació en el Grup, Subgrup i Categoria:

A-01-2: A Movimientos de tierras y perforaciones - 01 Desmontes y vaciados
E-07-2: E Hidráulicas - 07 Obras hidráulicas sin cualificación específica
K-06-4: K Especiales - 06 Jardineria y plantaciones

Inscrita com a Empresa Contractista de Serveis en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Generalitat de Catalunya

Amb la classificació empresarial:

O-6-3 : O Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles - 6 Conservación y mantenimiento de montes y jardines

Inscrita com a Empresa Contractista d’Obres en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Generalitat de Catalunya.

Amb la classificació empresarial:

A-1-c: A Movimiento de tierras y perforaciones - 1 Desmontes y vaciados
A-2-c: A Movimiento de tierras y perforaciones - 2 Explanaciones
A-3-c: A Movimiento de tierras y perforaciones - 3 Canteras
A-4-c: A Movimiento de tierras y perforaciones - 4 Pozos y galerías
E-7-c: E Hidráulicas - 7 Obras hidráulicas sin cualificación específica
G-6-e: G Viales y pistas - 6 Obras y viales sin cualificación específica
I-8-a: I Instalaciones eléctricas - 8 Instalaciones electrónicas
I-9-a:  I Instalaciones eléctricas - 9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica
J-5-b: J Instalaciones mecánicas - 5 Instalaciones mecánicas sin cualificación específica
K-6-e: K Especiales - 6 Jardinería y plantaciones

Inscrita en el Registre Oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Fet que ens habilita per l’execució de tractaments fitosanitaris a tercers.