Acreditacions

Política de Qualitat i Mediambient

Annex II - Política de Qualitat i Medi Ambient  gener 2018

Sistema de qualitat segons norma ISO 9001:2015

Per les activitats de “prestació de serveis de jardineria, restauració paisatgística i instal·lacions de reg”. Certificat norma ISO 9001:2015.

Sistema de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2015

Per les activitats de “prestació de serveis de jardineria, restauració paisatgística i instal·lacions de reg”. Certificat norma ISO 14001:2015.

Inscrita com a Empresa de Serveis en el "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado"

Amb la classificació en el Grup, Subgrup i Categoria:

O-06-d: O Servicios de conservación y mantenimiento de muebles inmuebles - 06 Conservación y mantenimiento de montes y jardines

Inscrita com a Empresa d'Obres en el "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado"

Amb la classificació en el Grup, Subgrup i Categoria:

A-01-2: A Movimientos de tierras y perforaciones - 01 Desmontes y vaciados
E-07-2: E Hidráulicas - 07 Obras hidráulicas sin cualificación específica
K-06-4: K Especiales - 06 Jardineria y plantaciones

Inscrita en el Registre Oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Fet que ens habilita per l’execució de tractaments fitosanitaris a tercers.