Canonades i accessoris

Realitzem instal·lacions amb canonades de polietilè tipus PE40 i PE100 per conducció d'aigua a pressió.

Utilitzem per a cada situació el tipus d'accessori més adient, com accessoris de plàstic, llautó, fundició o electrosoldats, tots ells per a la realització d'enllaços i derivacions garantint l’estanqueïtat del sistema.

En cada muntatge comprovem que les canonades estan ben dimensionades mitjançant càlculs hidràulics per assegurar un bon funcionament del reg.